Parkovi Opatija

KONTAKT
Parkovi d.o.o. Opatija
p.p.51, 51410 Opatija, Stubište Lipovica 2

Uprava
Stubište Lipovica 2, Opatija
tel. 051/401-300,
fax: 051/401-313

Službeni kontakt - podaci službenika za informiranje i zaštitu osobnih podataka:
Gordana Corallini, dipl.iur.
E mail: gcorallini@parkovi-opatija.hr
Službeni telefon: 051/401-302, 099/257-6123
Službeni telefaks: 051/401-313

Žiro račun kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb 2360000-1102178938,
Matični broj: 3363287
Osobni identifikacijski broj 41874531291

E-mail parkovi-opatija@ri.t-com.hr

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci Tt-95/954-2 MBS 040006660
Iznos temeljnog kapitala 3.638.300,00 kn uplaćen u cijelosti.
Uprava - direktor: Raul Degano, dipl.ing.građ.
C 2006. Parkovi d.o.o. Sva prava pridržana.